Przetargi

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego poł. Izbiczno 23A.

Dobrzyca,2018-04-18
GGiOŚ.6840.1.2018
BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1,
w budynku nr 23A w miejscowości Izbiczno, gmina Dobrzyca.
W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2018r.,poz.121),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 /  
Burmistrz  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  n/w  nieruchomości  lokalowej :

1/IZBICZNO,  nieruchomość  zapisana  w  księdze  wieczystej  Nr  KZ1P/00025624/4 prowadzonej  przez  Wydział   Ksiąg  Wieczystych  Pleszewie   oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działki  nr  63/2, 63/10  o  pow.  648  m²  stanowiąca  własność  Gminy  Dobrzyca, która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.
Lokal  mieszkalny  nr  1  o  powierzchni  użytkowej  -  60,15 m² ,lokal składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki wraz  z  pomieszczeniem  przynależnym  o  pow.  13,72  m² (pom. I położone na poddaszu o pow. 5,53 m2, pom. II położone na parterze o pow. 8,19 m2)  procentowy  udział  w prawie własności gruntu oraz udział w częściach wspólnych związanych z własnością lokalu wynosi:  7387/35422.  
Opis lokalu:
Stolarka okienna drewniana w złym stanie technicznym, stolarka drzwiowa typowa drewniana w złym stanie, ściany w złym stanie technicznym, podłogi płyty paździerzowe. Schody na poddasze betonowe zewnętrzne.
Instalacja: energia elektryczna(starego typu), wod.kan.(starego typu-szambo), piec w kuchni.
Opis budynku:
Budynek usługowo-mieszkalny od strony północnej graniczy w części z budynkami mieszkalnym i gospodarczym. Budynek jest parterowy z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia. W budynku są usytuowane pomieszczenia sali wiejskiej z zapleczem kuchennym, pomieszczenia sklepu przemysłowo-spożywczego oraz na poddaszu pomieszczeń przeznaczonych na cele mieszkalne.
Przetarg - odbędzie się w dniu  21 maja 2018 roku  o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca,63-330 Dobrzyca, Rynek 14,
pokój nr 18 (sala posiedzeń-I piętro).
Cena wywoławcza lokalu wynosi 17.000,00 zł.
(słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 62/7413013 wew.43 w godz. 715– 1515.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14, pok. Nr 4 (parter) lub telefonicznie pod nr 62/7413013 wew.43wgodz.715–1515,email:gmina@ugdobrzyca.pl; nieruchomości@ugdobrzyca.pl.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

•    Wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny  wywoławczej tj. 1.700,00 zł,  które  należy  wpłacić  w  pieniądzu  na  konto  Urzędu   Miejskiego  Gminy  Dobrzyca -  BS Dobrzyca nr  20 8409 0001 0000 0101 2000 0006. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 15 maja 2018r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek. Wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet ceny sprzedaży  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu;
•    złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
•    okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;
•    okazanie dowodu tożsamości;
•    w przypadku uczestnictwa  w przetargu osoby  prawne  aktualny wypis z właściwego  rejestru  oraz  upoważnienie  udzielone  przez  organ  przedstawicielski, Pełnomocnicy  -  pełnomocnictwo  notarialne  

•    wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;
•    przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po  podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu;
•    jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi;
•    cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
•    Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl.
Burmistrz
mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.04.2018r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 kwietnia 2018 08:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 943
18 kwietnia 2018 08:21 (Jolanta Matiasik) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany