Przetargi

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

Ogłoszenie nr 654909-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. 

Gmina DobrzycaUdzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000, ul. Rynek  14 , 63330   Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie papierowej 
Adres: 
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 14 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
-
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.950.000,00zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek 
Numer referencyjny: ZPI.271.1.20.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
- 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 950 000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek 1) Szczegóły zamówienia: - Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r. - Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich, - Kredyt może być wykorzystywany w transzach „na żądanie”. O wysokości transzy Kredytobiorca poinformuje Bank, - Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SIWZ, - Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części - w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i dodatkowych opłat, - Odsetki spłacane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu, - Zakładany okres spłaty kredytu to 20.12.2026r. z okresem karencji w spłacie kapitału do 20.03.2019r. - Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć datę pełnej wypłaty na dzień 31.12.2018r., - W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu na który składać będzie się oprocentowanie (obliczone na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 16.11.2018 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym), - Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco, - W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu przy założeniu, że: • Odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, • Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Do obliczenia ceny można posłużyć się formularzem „Harmonogram spłaty kredytu” stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a następnie przenieść do Formularza oferty załącznik nr 1 do SIWZ. Harmonogram stanowi jedynie pomoc dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny kredytu. Wykonawca zobowiązany jest do wnikliwej analizy i rzetelnego obliczenia ceny oferty. 2. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni następujące informacje: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok – załącznik nr 6 do SIWZ, 2) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0954/14/3/Ka/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Dobrzyca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia Jednostki i objaśnieniami – załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Uchwała nr XLII/377/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dobrzyca za 2017 rok – załącznik nr 8 do SIWZ. 4) Uchwała nr XLII/378/2018 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok – załącznik nr 9 do SIWZ. 5) Uchwała Nr XXXVII/331/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok; Uchwała nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2018-2032 – załącznik nr 10 do SIWZ. 6) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0951/40/P/3/Ka/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dobrzyca – załącznik nr 11 do SIWZ, 7) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-0950/69/3/Ka/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wydania na wniosek jednostki samorządu terytorialnego opinii o możliwości spłaty kredytu – załącznik nr 12 do SIWZ. 8) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S za rok 2017 – załącznik nr 13 do SIWZ. 9) Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S i Rb-28S za III kwartały 2018 r.– załącznik nr 14 do SIWZ. 10) Sprawozdanie finansowe Gminy Dobrzyca za 2017 r. – załącznik nr 15 do SIWZ. 3. Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób społecznie marginalizowanych (art. 29 ust 4 Ustawy Pzp). 4. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z udzieleniem i obsługą kredytu. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zatrudnia pracowników bezpośrednio związanych z przedmiotem zamówienia na podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt zaistnienia takiego przypadku musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl art. 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy Pzp. 7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 10. Rozliczenia związane z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego prowadzone będą w złotych polskich. 11. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał usługę związaną z przedmiotem zamówienia siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 12. Przedmiot zamówienia został oznaczony symbolem Wspólnego słownika zamówień (CPV): 66-11-30-00-5 Usługi udzielania kredytu. 

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5 
Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: - 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2026-12-20 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2026-12-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - o realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej gwarantującej terminowe wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: -
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Wykonawca którego ofertę oceniono najwyżej na wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przesłania wezwania następujące dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp o ile Zamawiający nie ma możliwości pozyskania dokumentu samodzielnie za pomocą rejestrów ogólnodostępnych. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 4 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do wykluczenia konkurencji - składają samodzielnie wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykonawca którego ofertę oceniono najwyżej na wezwanie Zamawiającego dostarczy w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przesłania wezwania następujące dokumenty w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - tylko w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
-
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
-

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin uruchomienia transzy kredytu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętego w niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do proponowanego przez wykonawcę projektu umowy jeżeli jego zapisy nie są zgodne z niniejszą specyfikacją lub są niejednoznaczne. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – zmiany muszą spełnić wymagania art. 144 ustawy PZP i mogą dotyczyć wyłącznie: 1) wcześniejszej spłaty kredytu; 2) zmiany okresu kredytowania. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie również w przypadku zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeru rachunku bankowego lub innych danych identyfikacyjnych. 4. W umowie powinien być zawarty zapis dotyczący stałej wysokości marży kredytu. 5. Treść umowy o kredyt przygotuje bank, którego oferta została wybrana. Podstawą do sporządzenia ostatecznej umowy będzie Wzór umowy zawierający warunki ogólne i szczegółowe dotyczące udzielenia kredytu, projekt umowy należy dostarczyć Zamawiającemu co najmniej na 2 dni przed jej podpisaniem. 6. Zamawiający na umowie wprowadzi swój numer kancelaryjny, zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, tak jak inne urzędy zobligowany został do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla wszystkich spraw, które prowadzi. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych przez Gminę Dobrzyca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone są symbolem klasyfikacyjnym „272” z hasłem klasyfikacyjnym „Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych”.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
nie dotyczy

Informacje dodatkowe: 
 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – zmiany muszą spełnić wymagania art. 144 ustawy PZP i mogą dotyczyć wyłącznie: 1) wcześniejszej spłaty kredytu; 2) zmiany okresu kredytowania. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie również w przypadku zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeru rachunku bankowego lub innych danych identyfikacyjnych. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-12-07, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2018r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2018 12:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 650
27 grudnia 2018 11:49 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 grudnia 2018 12:44 (Krystyna Bąk-Rybak) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 10:10 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [inf_z_otw_zpi2711202018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany