Przetargi

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III

Dobrzyca, 23.08.2019 r.

ZPI.271.1.7.2019

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”

Zamawiający – Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy z o.o., ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”.

 

         I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax   62/7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

Strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl

 

      II.            OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P w Strzyżewie. Etap III” (km 0+977 do km 1+300).

 

Zakres inwestycji obejmuje:

-        opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

-        opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

-        roboty rozbiórkowe,

-        roboty ziemne, 

-        wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz wjazdów,

-        wykonanie poszerzenia jezdni - podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

-        odwodnienie

 

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót,  warunki realizacji robót określa projekt budowlany.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Wszystkie nazwy ujęte w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót, projekcie budowlanym odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych  klas, typów i firm.

 

Wymagany okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi wynosić minimum 36 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

 

UWAGA: Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót:

1/ Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze dokumentacją projektową celem rzetelnego i prawidłowego wykonania zamówienia.

2/ Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  wykonania z dokumentacją projektową dostarczoną przez Zamawiającego,

 

   III.            SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

205 081,64 zł netto, co stanowi kwotę 47 563,99 euro

 

   IV.            NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy spółka z o.o., ul. Jarocińska 20,   63-330 Dobrzyca

 

      V.            PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Tryb – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.

 

Uzasadnienie wyboru trybu:

Na mocy obowiązującego art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b)      ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c)      w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Jednocześnie w ust. 9 przywołanego powyżej przepisu ustawodawca wskazuje, że:  W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

 

W przedmiotowym postępowaniu ustawowe warunki zamówienia w trybie zamówienia   z wolnej ręki zostały spełnione w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a i c, w odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajduje  w art. 67 ust. 9, gdyż Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy została zarejestrowana w dniu 06.10.2017 r.

 

Gmina Dobrzyca jest jednostką samorządu terytorialnego i jako jednostka sektora finansów publicznych działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest osobą prawną – spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Zamawiający posiada wszystkie udziały. Potwierdza to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697824. Wspomniana tu okoliczność przesądza zarazem o braku przesłanki negatywnej, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 12 lit. c) Pzp. Skoro kontrolowana osoba prawna – Wykonawca jest  spółką komunalną reprezentowaną przez jednoosobowy Zarząd  nie ma w niej bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Z uwagi na status własnościowy Zamawiającego wobec Wykonawcy, nie ulega wątpliwości, że Gmina Dobrzyca sprawuje kontrolę nad Gminną Spółką Komunalną w Dobrzycy odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, w tym przez dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Burmistrz Gminy Dobrzyca może samodzielnie podejmować wszystkie czynności przewidziane dla Zgromadzenia Wspólników, dysponując w tym zakresie wszystkimi głosami w szczególności ma prawną i faktyczną możliwość wywierania wpływu na określanie bieżących i długookresowych planów Wykonawcy. W ten sposób wyznacza mu odpowiedni margines autonomii.  

 

Ponadto w myśl art. 67 ust. 9 Pzp odwołując się do wiarygodnych prognoz finansowych Zamawiający informuje, iż deklaruje w przyszłości prowadzenie działalności w takim samym stopniu kontroli i prowadzeniu do wykonywania zadań powierzonych w ponad 90% na rzecz Zamawiającego tak więc deklarowany wymóg jest spełniony.   

 

W związku z powyższym zachodzą przesłanki do udzielenia Gminnej Spółce Komunalnej  w Dobrzycy spółka  z o.o., ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca w trybie zamówienia z wolnej ręki  realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap III”.

 

   VI.            PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY :

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.

 VII.            INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY,   O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP:

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 550176548-N-2019 i opublikowane w dniu 23.08.2019 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 sierpnia 2019 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 563
13 września 2019 13:53 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogl_o_udzieleniu_zam_zpi271172019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2019 12:45 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 sierpnia 2019 12:45 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany