Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

                                                                                   Dobrzyca, dnia 8 sierpnia 2017 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

 

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca uchwały XXIX/260/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 31 sierpnia  2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa dla terenów jak wyżej, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyca.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – plan w mieście Dobrzyca w rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa ”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Dobrzyca.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                Burmistrz

                                     /-/ mgr Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.08.2017
Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2017 07:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Krawulska
Ilość wyświetleń: 356
08 sierpnia 2017 07:42 (Anna Krawulska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 07:38 (Anna Krawulska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 sierpnia 2017 07:37 (Anna Krawulska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany