Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów położonych w Dobrzycy, stanowiących własność Gminy Dobrzyca.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 4 września 2019r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych położonych w Dobrzycy, stanowiących własność Gminy Dobrzyca.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63-330 Dobrzyca Woj.wielkopolskie O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, Rynek 14 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca przeznaczonych do dzierżawy tj .dla dz ...

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 30 lipca 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrast

Informacja o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)

Dobrzyca, dnia 11.06.2019 r. KDr.7234.1.2019 INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 t.j.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 628575P w Dobrzycy (ul. Klonów)”. W ramach inwestycji...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 28 maja 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na śr

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Dobrzyca

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Dobrzyca Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm. ) art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi...

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 19 marca 2019 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie a

Zatrzymaj banner przewijany