Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca, Czarnuszka i Fabianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 05 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Dobrzyca, Czarnuszka i Fabianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Dobrzyca, dnia 05 czerwca 2015 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOBRZYCA.

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-05 GGiOŚ.6845.3.2015 Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, stanowiących własność Gminy Dobrzyca położonych...

Obwieszczenie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca-Koryta".

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-06-03 GGiOŚ.6220.1.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.z 2013r.,poz. 267/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI POŁ. W DOBRZYCY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA Dobrzyca,2015-05-29 GGiOŚ.6840.4.2012 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Dobrzyca (obręb Dobrzyca), przeznaczonych...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚCI POŁ. W SOŚNICY

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63-330 DOBRZYCA GiOŚ.6840.1.2015 OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY DOBRZYCA z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości. W oparciu o art.38, 39 ust.2, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity...

Zatrzymaj banner przewijany