Ogłoszenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Proszę o zapoznanie sie załączonym zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawie. Burmistrz mgr Jarosław Pietrzak

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63–330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 13.09.2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego,...

ogłoszenie o wyłożeniu do publicznej wiadomości spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości

Dobrzyca,2017-08-23 Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE W oparciu o art.17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U .Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości, że w dniach od 23 sierpnia 2017...

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dobrzyca o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży

Dobrzyca,2017-08-22 GGiOŚ.6840.2.2017 O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego tj. położonej w miejscowości Dobrzyca...

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 8 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowości Lutynia, dot. zbiornika retencyjnego na rzece Lutyni wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 8 sierpnia 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca w rejonie ul. Krotoszyńskiej, Różanej oraz w miejscowościach Galew, Karmin, Trzebowa wraz...

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 28 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/ OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w mieście Dobrzyca rejon ul. Nowej oraz rejon ul. Stefańskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie...

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 14 lipca 2017 r. Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy...

Ogłoszenie o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Dobrzyca,2017-05-29 Komisja Inwentaryzacyjna Gminy Dobrzyca OGŁOSZENIE W oparciu o art.17 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U .Nr 32, poz.191 z późniejszymi zmianami / podaję do publicznej wiadomości, że w dniach od 29 maja 2017...

Ogłoszenie o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonej w Dobrzycy

BURMISTRZ GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy Dobrzyca informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzycy ul. Rynek 14 na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy tj. położonej w miejscowości Dobrzyca przy ul. Pleszewskiej –...

Zatrzymaj banner przewijany