Ogłoszenia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

              Dobrzyca, dnia 10 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca
63 – 330 Dobrzyca
woj. wielkopolskie

 

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE/BIP

o  zmianie  uchwały nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia
31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca uchwały nr XL/363/2018 z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę nr XXXV/307/2017 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski do miejscowego planu na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w terminie do dnia 2 maja 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1) i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest prognoza oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca, obejmująca sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Dobrzyca.

Jednocześnie zainteresowani mogą składać wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na piśmie w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ustnie do protokołu
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl
bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie podanym powyżej. W temacie wniosku, uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – Gmina Dobrzyca ”.

Wnioski złożone po upływnie ww. terminu pozostają bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Burmistrz Gminy Dobrzyca.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

 

                                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                        /-/ mgr Jarosław Pietrzak

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2018 07:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 207
10 kwietnia 2018 07:18 Paulina Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany