Ogłoszenia

Ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego.

BURMISTRZ GMINY

63-330 DOBRZYCA

WOJ.WIELKOPOLSKIE

                                         OGŁOSZENIE

BURMISTRZA  GMINY  DOBRZYCA

z  dnia  7 kwietnia 2020  roku

w  sprawie  ogłoszenia pierwszego przetargu  ustnego  nieograniczonego na sprzedaż  lokalu użytkowego.

W   oparciu  o  art.38,  art.40  ust.1  pkt.1,  art.  42  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomości  ( jednolity  tekst  Dz.U.z 2020,poz.65),  §3  pkt.1,  §4, 6 i 13  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia   14  września  2004  roku  w  sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  / Dz. U. z 2014r., poz. 1490 / 

Burmistrz  Gminy Dobrzyca  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  ogłasza pierwszy przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  n/w  nieruchomości  lokalowej :

1/Dobrzyca - lokal użytkowy nr 7 o pow. użytkowej 101,67 m2 , położony w Dobrzycy przy  ul. Koźmińskiej 10 wraz z  udziałem 194/1000 w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku oraz prawa własności działki nr 162/4 (am2) o pow. 500 m2, stanowiącej własność Gminy Dobrzyca zapisanej w KW KZ1P/00021102/1 prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  w Pleszewie,  Wydział  Ksiąg  Wieczystych w  Pleszewie.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca nieruchomość przeznaczona jest:

- przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne,

- przeznaczenie uzupełniające (dopuszczalne):

a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) place, dojazdy, parkingi i ciągi piesze,

c) obiekty małej architektury, w tym zieleń ozdobna

2.Opis lokalu

Lokal użytkowy nr 7 położony jest na parterze, w części frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1-piętrowego  o powierzchni  użytkowej – 101,67 m²  . Lokal wykorzystywany był  dotychczas jako sklep. Składa się z dwóch sal sprzedaży, przedsionka, zaplecza z sanitariatami oraz pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię. Brak pomieszczeń   przynależnych.

W lokalu brak centralnego ogrzewania. Lokalizacja – w centrum miasta Dobrzyca, w bliskim sąsiedztwie znajduje się ogólnodostępny parking. Cena wywoławcza: 97.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych).

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Przetarg  odbędzie  się   w  dniu 12 maja 2020  roku  o  godz. 12  00                   

w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca,  Rynek  14  /sala  posiedzeń-I  piętro/

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Wpłacenie wadium w wysokości  10%  ceny  wywoławczej tj. 9.750 zł,  które  należy  wpłacić  w  pieniądzu  na  konto  Urzędu   Miejskiego  Gminy  Dobrzyca -  BS Dobrzyca nr  20 8409 0001 0000 0101 2000 0006. Termin wpłacenia wadium upływa dnia 06.05.2020r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na ww. rachunek. Wadium  wniesione  w  pieniądzu  przez  uczestnika  przetargu,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet ceny sprzedaży  nieruchomości,  zaś  pozostałym  osobom  zwraca  się  niezwłocznie,  po  odwołaniu  albo  zamknięciu  przetargu,  jednak  nie  później  niż  przed  upływem  3  dni  od  dnia  odwołania  lub  zamknięcia  przetargu;

-złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;

-okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem nr konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu;

-okazanie dowodu tożsamości;

-w przypadku uczestnictwa  w przetargu osoby  prawne  aktualny wypis z właściwego  rejestru  oraz  upoważnienie  udzielone  przez  organ  przedstawicielski, Pełnomocnicy  -  pełnomocnictwo  notarialne 

-wysokość  postąpienia  ustalą  uczestnicy  przetargu,  z  tym  że  postąpienie  nie  może    wynosić  mniej  niż  1%  ceny  wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

-przetarg  z  ważnych  powodów  może  zostać  odwołany,  po     podaniu  przyczyny  odwołania  przetargu;

-jeżeli  osoba  ustalona jako nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu  i  terminie  zawarcia  umowy  sprzedaży,  organizator  przetargu  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy,  a  wpłacone  wadium  nie  podlega  zwrotowi;

-cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Miejskim  Gminy  Dobrzyca, Rynek 14, pokój  nr  4,  w  godz.  715  -  1515  (tel. 62/7413013 wew.43), e-mail: nieruchomosci@ugdobrzyca.pl.

W/w lokal udostępniony  będzie  zainteresowanym  sprzedażą po  wcześniejszym  uzgodnieniu  telefonicznym  pod   nr   62 7418900 lub 62/7413013 wew.43.

 

 

 

                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                             Mgr Jarosław Pietrzak

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 kwietnia 2020 07:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 102
07 kwietnia 2020 07:30 (Paulina Włodarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany