Przetargi - archiwum

Przebudowa chodników przy drogach powiatowych

Dobrzyca, dnia 06.08.2010r.


O G Ł O S Z E N I E

Gmina Dobrzyca informuje, że są przyjmowane oferty na:PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH:

Zadanie 1: Przebudowa chodnika przy drodze nr 4173P w Koźmińcu

- termin wykonania: do 15.09.2010r.Zadanie 2: Przebudowa chodnika przy drodze nr 5143P w Galewie

- termin wykonania: do 30.09.2010r.Zadanie 3: Przebudowa chodnika przy ul. Jarocińskiej w Dobrzycy

- termin wykonania: do 30.09.2010r.Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót, kosztorysy ofertowe i projekty budowlane na poszczególne zadania.

Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu robót w poszczególnych zadaniach z zachowaniem cen jednostkowych przedstawionych w ofertach.

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań.

Termin składania ofert : 16.08.2009r., godz. 9:00.Miejsce składania ofert : Urząd Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

pok. nr 16Forma składania ofert : ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia

w zamkniętej kopercie/opakowaniu nieprzejrzystym zaadresowanej następująco:

Gmina Dobrzyca,

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH POWIATOWYCH

Zadanie ........................

ponadto należy podać nazwę firmy.

Oferta powinna zawierać:

1/ Formularz ofertowy

2/ Kosztorys ofertowy

3/ Zaakceptowany projekt umowy

4/ Uprawnienia budowlane branży drogowej potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej

do pełnienia funkcji kierownika robót wraz z aktualnym na dzień składania ofert

zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie

samorządu zawodowego

5/ Wykaz przynajmniej 2 robót o podobnym zakresie o wartości min. 30.000zł brutto oraz

referencje, że roboty zostały wykonane prawidłowo

6/ Wykaz sprzętu

Osoba do kontaktu: Agnieszka Balcer - podinspektor d/s komunikacji, dróg, gospodarki

komunalnej i telekomunikacji, tel. 062 7413013Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr SG.0152-2/08 Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 15 stycznia 2008r.

Załączniki:

1/ Wzory druków:

- Formularz ofertowy

- Kosztorys ofertowy

- Projekt umowy

- Wykaz sprzętu

- Wykaz robót

2/ Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, przedmiary robót, specyfikacje

techniczne) dostępne są na stronie www.dobrzyca.bazagmin.pl

WÓJT

/-/ mgr Jarosław Pietrzak


Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.08.2010
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Balcer
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 sierpnia 2010 08:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 1858
06 sierpnia 2010 08:51 (Franciszek Reszel) - Zmiana treści dokumnetu.
06 sierpnia 2010 08:50 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
06 sierpnia 2010 08:49 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany