Przetargi - archiwum

Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca”

Ogłoszenie nr 535125-N-2018 z dnia 2018-03-22 r. 

Gmina DobrzycaZaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca” 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Tak

Nazwa projektu lub programu 
Projekt pn. " Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000, ul. Rynek  14 , 63330   Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie papierowej 
Adres: 
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 14 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku w ramach inwestycji pn.”Rozbudowa z przebudową stacji wodociągowej w Rudzie i Karminku, budowa i przebudowa sieci wodociągowej Lutynia-Ruda oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobrzyca” 
Numer referencyjny: ZPI.271.1.8.2018 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
- 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
- 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Dobrzyca: Zadanie 1 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ruda (Inwestycja zrealizowana zostanie w całości w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 171/17, obręb geodezyjny 0011 Lutynia, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrzyca. Właścicielem działki jest Gmina Dobrzyca. Obecnie na wskazanej działce zlokalizowane są: studnia głębinowa, budynek technologiczny i zbiornik wód popłucznych. Działka jest ogrodzona tworzą strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wody.) Zadanie 2 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Karminek (Inwestycja zrealizowana zostanie w całości w obrębie działki o numerze ewidencyjnym 37/1, obręb geodezyjny 0009 Karminek, jednostka ewidencyjna Gmina Dobrzyca. Właścicielem działki jest Gmina Dobrzyca. Obecnie na wskazanej działce zlokalizowano: studnię głębinową I, studnię głębinową II, budynek technologiczny i zbiorniki retencyjne.) Zadania realizowane będą w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmą: - kompleksowe wykonanie dokumentacji projektowej, - nadzór autorski, - wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, - uzyskanie na potrzeby wykonania przedmiotu inwestycji wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych na etapie projektowania i po odbiorze robót budowlanych (tut. pozwolenia na użytkowanie), - uzyskanie wymaganych efektów, tj. parametrów technicznych i technologicznych. Zamawiający posiada na terenie Gminy Dobrzyca cztery stacje uzdatniania wody (SUW), tj. w: Dobrzycy, Rudej, Karminku i Koźmińcu. Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa sieci oraz modernizacja ujęcia wody w Rudzie oraz Karminku w celu zapobiegania okresowym brakom w dostępie do wody o zadowalających parametrach. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Rudzie czyli zadanie 1 polegać ma na wykonaniu drugiej studni głębinowej, unowocześnieniu ciągu technologicznego, wprowadzeniu możliwości retencji wody uzdatnionej oraz wprowadzenia automatyki pozwalającej na bezobsługową pracę. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Karminku czyli zadanie 2 polegać ma z kolei na modernizacji drugiego stopnia pompowania wody. Modernizacje muszą zapewnić minimum spełnienie wymagań określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Parametry określające zakres robót budowlanych: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadań (w tym stan istniejący obiektów) został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik do niniejszego SIWZ. Mapy przedstawiające lokalizację inwestycji, sprawozdanie z badań wody oraz opinia hydrogeologiczna dotycząca aktualnych parametrów eksploatacyjnych studni, stanowią załączniki do PFU. UWAGA: Dane i informacje przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym traktować należy jako materiał wyjściowy, pomocniczy dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w przedmiot zamówienia. Rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić bezwzględnie przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej do sieci wodociągowej, zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów i regulacji prawnych. Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. Zadanie 1 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Ruda Zakres przedmiotu zamówienia obejmie: a) zrealizowanie drugiego odwiertu, który po uzbrojeniu stanowił będzie ujęcie awaryjne (studnia awaryjna) o stałej wydajności 43 m3/h przy dopuszczalnej tolerancji: 8 m3/h; b) wymiana obudowy ujęcia wodociągowego nr 1 na obudowę typu naziemnego z tworzywa sztucznego (tut. przewiduje się wykonanie obudowy naziemnej również do nowoprojektowanego ujęcia wody nr 2. Studnie wyposażone zostaną w sondy hydrostatyczne do pomiaru lustra wody). UWAGA: Tut. pozyskanie dla studni podstawowej, jak i awaryjnej decyzji zezwalającej na ich eksploatację. c) modernizację ciągu technologicznego polegającego na dostosowaniu urządzeń do nowej wydajności ujmowanej wody surowej 43 m3/h . W celu realizacji kompleksowej modernizacji Inwestor dopuszcza rozbudowanie istniejącego budynku. Powierzchnia dobudowanej hali technologicznej powinna wynosić nie więcej niż 100 m2, a kubatura nie więcej niż 400 m3; d) w celu ciągłej niezawodnej pracy Stacji Uzdatniania Wody wymagana jest dostawa co najmniej dwóch filtrów ciśnieniowych, wprowadzenia II0 pompowania składającego się z minimum dwóch pomp (w tym jedna pompa rezerwowa) o wydajności na tłoczeniu: 80 m3/h przy ciśnieniu 4,5 bar, montażu dwóch stalowych, pionowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności V = 100 m3 każdy oraz montażu co najmniej dwóch punktów poboru wody surowej, jak i uzdatnionej. Zbiorniki muszą być zabezpieczone przed wpływem temperatury w okresie letnim i zimowym. e) modernizację zbiornika wody popłucznej, f) roboty modernizacyjne w zakresie wykonanie nowych instalacji technologicznych, w tym: - zewnętrznych – z rur ciśnieniowych PE – PN10 oraz z rur kanalizacyjnych PVC – klasa „S”, - wewnętrznych – z rur ciśnieniowych PVC-U – klejonych lub zgrzewanych, g) wykonanie nowego zagospodarowania terenu: - rozbudowa istniejącego ogrodzenia - budowa dróg dojazdowych do zbiorników retencyjnych i studni głębinowych z kostki brukowej ≠8 cm i krawężników drogowych 15x30 cm o powierzchni 140,00 m2 - budowa ciągów pieszych – chodników i opaski wokół budynku z kostki brukowej ≠ 6 cm oraz obrzeży betonowych 6x25 cm o powierzchni 20,00 m2 3) wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych (w tym nowe instalacje) w nowej hali technologicznej. Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Ruda ma być docelowo stacją bezobsługową, pozwalającą na maksymalne wykorzystanie zasobów wodnych. Należy przeprowadzić modernizację instalacji elektrycznej i wprowadzić aparaturę kontrolno-pomiarowa i automatykę (AKPiA), o minimalnych wymogach opisanych w PFU. Dodatkowo SUW należy wyposażyć w agregat prądotwórczy. Zadanie 2 - zaprojektowanie i przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Karminek Zakres robót obejmuje: - modernizację II0 pompowania wody poprzez dostawę i montaż na istniejących pompach sieciowych przetwornicy częstotliwości, która będzie sterować jedną pompą do chwili osiągnięcia przez pompę maksymalnej wydajności, Wymagania jakie winny spełnić zastosowane sterowniki PLC, przetwornice częstotliwości, wizualizacja HMI i wreszcie komunikacja między sterownikami i panelami HMI parametryzuje PFU. Wykonawca zobowiązany jest w ramach Zamówienia również:  uzyskać aktualne mapy do celów projektowych,  w razie potrzeby wykonać badania geodezyjne niezbędne do wykonania projektu budowlanego,  wykonać projekt budowlany dla przedmiotu inwestycji (5 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna) – wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,  przeprowadzić inwentaryzację stanu istniejącego, mającego wpływ na zaprojektowanie i realizację projektu,  wykonać wszelkie projekty, opracowania, analizy oraz raporty, jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,  uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami,  wykonać wszystkie projekty wykonawcze niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,  przedstawić informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej oraz innych zagrożeń w przypadku, gdy takie opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,  wykonać prace budowlane zgodnie z projektem wykonawczym oraz decyzją pozwolenie na budowę oraz harmonogramem prowadzenia prac,  przygotować, zorganizować, zabezpieczyć i uprzątnąć zaplecze i teren budowy po zrealizowaniu inwestycji,  zapewnić wszystkie media niezbędne do realizacji inwestycji oraz użytkowania jej po wykonaniu,  uzyskać wszelkie zezwolenia (w tym pozwolenie wodnoprawne), uzgodnienia oraz dopuszczenia niezbędne do realizacji i oddania inwestycji do użytkowania,  przygotować i przekazać Zamawiającemu powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w formie elektronicznej oraz drukowanej (w 5 egzemplarzach),  uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla przedmiotowej inwestycji jeśli będzie wymagane,  uzyskać planowane efekty (parametrów technicznych i technologicznych) Ponadto, na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane z pozyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji oraz przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w przedmiot zamówienia. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 2. Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w programie funkcjonalno-użytkowym, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 3. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z zapisami Programu Funkcjonalno - Użytkowego dostarczonego przez Zamawiającego, dokumentacją projektową zatwierdzoną przez Zamawiającego i ostatecznie decyzją o pozwoleniu na budowę. 4. Prace należy prowadzić zgodnie z PFU, wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. UWAGA: Wykonawca: - zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, - przeprowadzi szkolenie personelu, - przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych dla wykonanych robót, - będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. 3. Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się z PFU i wzorem umowy, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w ww. dokumentach. UWAGA: Jeżeli w PFU występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w założeniach. 4. Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. UWAGA: Wykonawca poniesie w ramach realizacji inwestycyjni koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody). 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram ramowy rzeczowo-finansowy robót przed podpisaniem umowy. 6. Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram wykonywania robót określający czas wykonywania poszczególnych zakresów/zadań dla realizacji całego zadania objętego zamówieniem, który będzie stanowił integralną część umowy. 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie wcześniej ustalonym w harmonogramie robót w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą robót budowlanych (nie dłuższym niż 14 dni od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę). 8. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji robót w oparciu o uzgodniony harmonogram robót oraz co następujące po wyrażeniu pisemnej zgody na przeprowadzenie prac na terenie budowy przez Kierownika Budowy ze strony Generalnego Wykonawcy robót budowlanych związanych z budową i przebudową sieci wodociągowej. 9. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Inwestora. 

II.5) Główny kod CPV: 45252000-8 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
71320000-7
45110000-1
45210000-2
45310000-3
45231300-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-10 
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-05-10

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 
Informacje dodatkowe - 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku. 
Informacje dodatkowe - 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, modernizacji stacji uzdatniania wody o przepustowości uzdatniania wody minimum 40 m3/h, która została wykonana w sposób należyty, w tym zgodnie z przepisami prawa budowlanego i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. oraz Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami przy do realizacji zamówienia: - minimum 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót branżowych - sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień, - minimum 1 osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót branżowych - elektrycznych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej lub posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień; Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane, odpowiadające im uprawnienia osób, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (m.in. ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). UWAGA: Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia dołącza wraz z ofertą. Dowodami, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Warunek ten winien być spełniony: 1) samodzielnie przez Wykonawcę, lub 2) przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te roboty budowlane, lub 3) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. Ocena spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według zapisów punktu 10 niniejszej IDW. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: -zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. -zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. -odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty sporządzonego wg załącznika nr 5; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w wykaz winien być złożony przez Wykonawcę spełniającego warunek, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa); wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia – minimum 1 osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy/robót branżowych - sanitarnych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadająca inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w czasie wydania uprawnień sporządzonego wg załącznika nr 8. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
-
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
-
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w informacja musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winna być złożona przez każdego z nich odrębnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak 
Informacja na temat wadium 
Wymagania dotyczące wadium 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 19 000,00 PLN wadium słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100 PLN 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 poz. 110) 3.Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN, zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3)kwotę gwarancji, 4)termin ważności gwarancji, 5)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy”; lub c)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa a art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: //BS Dobrzyca 10 8409 0001 2001 0000 0101 0001// 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania ofert znajdować się będzie na rachunku Zamawiającego. 8. Wadium wnoszone w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW należy złożyć w oryginale, na adres podany do składania ofert najpóźniej w terminie składania ofert, zgodnie z pkt. 15.1 IDW, w osobnej kopercie oznaczonej według zapisów pkt. 17.3 IDW, z dopiskiem: „WADIUM”. 9. Za skuteczne wniesienie wadium w jednej z form opisanych w pkt. 12.2.2)-5) IDW Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie składania Ofert znajdować się będzie w siedzibie Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
-

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
- 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
- 
Informacje dodatkowe: 
- 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
- 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: - 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: - 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): - 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: - 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: - 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
-

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
- 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
- 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
- 
Wstępny harmonogram postępowania: 
- 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
- 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
-
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
-
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
wzór umowy zawarty jest w części II SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy: 1) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 2) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5% ceny (brutto) podanej w Formularzu Oferty. 3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju (Dz. U. z 2018 poz. 110) 4) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: BS Dobrzyca 20 8409 0001 0000 0101 2000 0006 5) Jeżeli zabezpieczenie Wykonawca wniesie w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy. 6) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN. 7) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 8) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed podpisaniem Umowy. 9) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 10) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 Ustawy Pzp. 11) Do zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w trakcie jego realizacji stosuje się art. 149 Ustawy Pzp. 12) Zamawiający zwróci zabezpieczenie wykonania umowy w następujący sposób: a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, b) 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15 (piętnastym) dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Informacje dodatkowe: 
-
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany postanowień zawartej umowy muszą spełniać wymagania art. 144 Pzp i mogą dotyczyć wyłącznie: 1) terminu uruchomienia przedmiotu niniejszej umowy i udostępnienia urządzeń, w przypadku gdy zmiana terminu wynikać będzie z powodu: a) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od Stron, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku ponad należytej staranności Stron (wpływ pogody na wykonanie robót, nawet w przypadku ponadnormatywnych opadów deszczu bądź śniegu oraz strajk pracowników Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, nie będą uznawane za okoliczności Siły Wyższej), b) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją zachowań (działania lub zaniechania) którejkolwiek ze stron takich jak akty wandalizmu lub inne działania powodujące uszkodzenie lub zniszczenie przygotowanego do uruchomienia wykonanej infrastruktury; Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, a w szczególności podwykonawców, 2) bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian; 3) podwyższenia jakości urządzeń lub zmiany technologii na lepszą, 4) zmiany wynagrodzenia - zmiany podatku VAT - klauzula waloryzacyjna: wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Wykonawca każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzyć klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) – nie udostępniać” z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty; Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (tzn. wykazał spełnienie wszystkich przesłanek wyszczególnionych w art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących: nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-04-06, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
- 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
-
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 marca 2018 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 945
06 kwietnia 2018 13:41 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie__uniewaznienie_zpi271182018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 13:41 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [zawiadomoienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 kwietnia 2018 13:38 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany