Przetargi - archiwum

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W SOŚNICY

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM  o  wartości  szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w art. 11 ust.  8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją 124716-2009

Zamawiający:   GMINA  DOBRZYCA

                          ul. Rynek 14

                          63-330 Dobrzyca

                          tel./fax  ( 062 ) 7413013

                          www.dobrzyca.bazagmin.pl

                          e-mail: inwestycje@dobrzyca.pl

 

 

 

O G Ł A S Z A

 

PRZETARG  NIEOGRANICZONY  NA :

 

„REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W  SOŚNICY”

 

1.      Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14 ) pokój nr 15 po wcześniejszym zamówieniu lub zwrócić się z wnioskiem o wysłanie specyfikacji pocztą.

 

Cena  Specyfikacji:   39,00  zł brutto  +  koszty  przesyłki

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostanie również zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Adres strony : www.dobrzyca.bazagmin.pl - przetargi

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem  zamówienia  jest:

 

„REMONT  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ – DOMU STRAŻAKA W  SOŚNICY”

 

Lokalizacja zamówienia: Gmina Dobrzyca, miejscowość Sośnica 37.

Szczegółowy zakres robót budowlanych - remontowych oraz warunki realizacji robót określają: projekty budowlane, przedmiary robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - remontowych w części zawierającej zbiory wymagań  w zakresie sposobu wykonania robót  budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości  wykonania poszczególnych robót.

 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień:

Kod  CPV:    45000000-7  Roboty budowlane

Kod  CPV:    45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

Kod  CPV:    45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod  CPV:    45410000-4  Tynkowanie

Kod  CPV:    45320000-6  Roboty izolacyjne

Kod  CPV:    45261000-4  Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

 

Zamawiający dopuszcza  udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ( art. 36 ust. 4 Prawo zamówień publicznych).

 

3.  Termin  wykonania   przedmiotu  zamówienia: 31.03.2010r.

 

4.      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie stosował następujące kryteria oceny:    najniższa  cena  zadania  – 100 %.

 

      5.  Termin składania ofert upływa dnia  02.06.2009r.  do godz. 9:00.

 

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, pokój nr 15. Oferty złożone po terminie zostaną  zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. Otwarcie ofert  dnia  02.06.2009r.  o godz. 9:30.

 

6.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres dni 30dni.  Bieg terminu związania ofertą

     rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

7. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki:

1)      posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień,

2)      posiadają  niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a  także  dysponują   osobami  zdolnymi do wykonywania zamówienia,

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4)      nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  zgodnie  z  art. 24 ustawy   z   dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

5)      udokumentują, że w okresie ostatnich trzech  lat  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  w tym okresie należycie i rzetelnie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane porównywalne z robotami będącymi przedmiotem niniejszego zamówienia tj. wykonali roboty o wartości nie  mniejszej niż wartość podana do oferty na powyższe zadanie, (rozpoczęcie nie wcześniej niż 3  lata temu licząc od dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a które  zostały ukończone). Należy podać adresy inwestorów obiektów realizowanych w ramach tych zamówień. W przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  wspólne,  warunek  musi  spełnić  co  najmniej   jeden podmiot.

6)      Wykonawca powinien dysponować kadrą inżynieryjno-techniczną z uprawnieniami budowlanymi  do kierowania robotami w branżach: ogólnobudowlanych. Osobami  legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone. Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności ogólnobudowlanej oraz  aktualne  zaświadczenie   o  przynależności  do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,

7)      przedstawią wykaz sprzętu niezbędnego do wykonania  przedmiotu  zamówienia  w oparciu o wymagania sprzętowe wynikające  z  projektu  budowlanego oraz  specyfikacji technicznej, miedzy innymi rusztowanie ramowe elewacyjne,

8)      każdy z Wykonawców zobowiązany jest do zapoznania się z uzgodnieniami z zarządcami infrastruktury technicznej występującej na terenie  inwestycji oraz ich stosowania,

9)      każdy z Wykonawców zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na okres min.  36  miesięcy  od  odbioru  robót,

10)  rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich,

11)   rozliczenie robót objętych umową  następować będzie fakturą przejściową, wystawianą na Urząd Gminy (dwie faktury na całość zadania tj. w miesiącu listopadzie 2009 r. i  marcu 2010 r.) za roboty wykonane w tym okresie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”.

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.            

 

8.  Dokumenty wymagane w postępowaniu:

1)      dowód  wniesienia  wadium,

2)       formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ  (zał. nr 2),

3)      zestawienie wartości kwoty ryczałtowej brutto – wg wzoru do SIWZ (zał. nr 3) wykonany na  podstawie: robót wynikających  z projektów budowlanych, z przedmiarów robót               i specyfikacji  technicznej oraz robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

4)      oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału w  postępowaniu  określonych  w  art.22 ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 4),

5)      zaakceptowany  projekty  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 5),

6)      tabela czynników  cenotwórczych - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 6),

7)      wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć               w wykonaniu   Zamówienia  (zał. nr 7)   oraz załączyć potwierdzenie o posiadaniu uprawnień zawodowych branży ogólnobudowlanej potwierdzające kwalifikacje osoby wskazanej do pełnienia   funkcji  kierownika  robót  wraz z  aktualnym  na  dzień  składania  ofert zaświadczeniem potwierdzającym jej członkostwo we właściwej terenowo izbie samorządu zawodowego,

8)      wykaz  sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca przy realizacji niniejszego zamówienia, wymagania  określa  specyfikacja  techniczna  (zał. nr 8),

9)      aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

10)  wykaz  co  najmniej  trzech  robót budowlanych   wykonanych  w  okresie  trzech  lat, a  jeżeli    okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w  zakresie będącym przedmiotem  zamówienia, z podaniem ich zakresu  rzeczowego, wartości, daty wykonania i odbiorów wraz z  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje,  listy polecające) (zał. nr 9),,

11)  harmonogram rzeczowo-finansowy  (zał. nr 10),  Przy opracowywaniu harmonogramu należy uwzględnić fakt, że Zamawiający w roku 2009  zamierza przeznaczyć kwotę 180.000,00 zł, w roku 2010 pozostałą wartość zadania,

12)  wykaz podwykonawców do wykonania zamówienia  (zał. nr 11),

13)  oświadczenie o zastosowaniu materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszące normy europejskie (zał. nr 12)

 

Dokumenty, o  których mowa  w punktach 7, 10 mogą  być przedstawione w formie oryginału  lub   kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem przez Wykonawcę, pozostałe  dokumenty    należy złożyć w oryginale.

 

9.  Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  Krystyna Bąk-Rybak - inspektor   ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych, tel.  062  7413013

 

 

                                                                                                             Wójt

 

                                                                                              /-/ mgr Jarosław Pietrzak

                                                                                                      

 

                               

 

 

 

Dobrzyca,  dnia  06.05.2009r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2009 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Bąk-Rybak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2009 13:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Franciszek Reszel
Ilość wyświetleń: 4200
13 października 2009 10:31 (Franciszek Reszel) - Usunięcie załącznika.
13 października 2009 10:31 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
13 października 2009 10:31 (Franciszek Reszel) - Dodanie załącznika.
Zatrzymaj banner przewijany