Prawo miejscowe

Wybierz rok

Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku.

Uchwała Nr XXII/122/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/186/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 marca 2006 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września...

Uchwała nr XXII/121/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyca na lata 2007 - 2032”.

Uchwała Nr XXII/121/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia „Planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrzyca na lata 2007 - 2032". Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity...

Uchwała nr XXII/120/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XXII/120/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),...

Uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

Uchwała Nr XXII/119/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw. Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje: §1 W załącznikach...

Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie Gminy Dobrzyca. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r....

Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka prowadzonym przez Gminę Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Gminy w Dobrzycy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w Gimnazjum im. Stanisława Mikołajczyka prowadzonym przez Gmina Dobrzyca. Na podstawie art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze...

Uchwała nr XXI/116/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad częściowej odpłatności za przygotowanie wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych Gminy Dobrzyca.

Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zasad częściowej odpłatności za przygotowanie wyżywienia dzieci w placówkach oświatowych Gminy Dobrzyca. Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w związku z art....

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXI/114/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858) Rada Gminy...

Uchwała nr XX/110/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Uchwała Nr XX/110/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie sprostowania błędu pisarskiego. Na podst. art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr. 98, poz.1071 ze zmianami), Rada Gminy dokonuje sprostowania błędów pisarskich §1 W...

Uchwała nr XXI/113/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Uchwała Nr XXI/113/08 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie Statutu Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej. Na podstawie art. 67 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), Rada Gminy Dobrzyca uchwala, co następuje: §1 Statut Związku Gmin Ziemi Pleszewskiej...

Zatrzymaj banner przewijany