Zapytania ofertowe

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn: „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA” w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

Dobrzyca, dnia 27.06.2018r.

 

ZPI.271.2.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się  z prośbą o przestawienie oferty na dostawę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn:  „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn.

„UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na wykonaniu dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew. Zakres prac określony jest w dokumentacji załączonej do niniejszego zapytania ofertowego.

Zadanie nr 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI DOBRZYCA”

Zadanie nr 2- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW W MIEJSCOWOŚCI STRZYŻEW”

Zamawiający wymaga aby soba pełniąca nadzór inwestorski nad przedmiotowym zadaniem posiadał uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz aktualny wpis do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat lub w wersji elektronicznej na adres: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 05.07.2018r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 1. FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn: „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA” lub w wersji elektronicznej jako skan na adres: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 Do dnia 15.10.2018 r.

 

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY

Oznaczenie kryterium 

Nazwa kryterium

Waga kryterium

A

Cena

    100%

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,                         NIP 608-00-43-350

 1. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni
 2. 9.    DODATKOWE INFORMACJE:

     Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

       Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Moniką Cholewą – tel. 62 74 13 013 wewn. 63, e-mail: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

Załączniki:

 1. formularz ofertowy
 2. Zakres prac

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 516
06 lipca 2018 14:13 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 09:23 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 09:09 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [klauzula_info_2_15.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany