Zapytania ofertowe

MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PRACAMI OGRODNICZYMI w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

Dobrzyca, dnia 27.06.2018 r.

 

ZPI.271.2.17.2018 

                                                                            

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą   o przestawienie oferty na usługę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PRACAMI OGRODNICZYMI

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

  1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montaż chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie prac ogrodniczych w miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

Szczegóły zamówienia - wykonanie prac ogrodniczych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w dwóch lokalizacjach Dobrzyca oraz Strzyżew zakres których obejmuje:

Zadanie nr 1- Montaż chodnika z kostki betonowej wraz z pracami ogrodniczymi na działce nr 1226 w Dobrzycy 

a)      ścinanie drzew o grubości konaru nie przekraczającej 35 cm na wysokości pomiaru 100 cm od poziomu terenu, wycinka krzewów, a także karczowanie pozostałych po wycince pni w ilości                       16 szt.

b)      usuniecie warstwy humusu grubości 15 cm pod urządzenia siłowni oraz chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 200 m2

c)      wykonanie chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem o szerokości 100 cm z obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm.

d)      Sadzenie świerku srebrnego w doły zaprawione torfem kwaśnym w ilości 7 sztuk

e)      Montaż ekobordów wokół nasadzeń oraz elementów siłowni o łącznej dł. 105 mb

f)       Ułożenie agrowłókniny pod nasadzenia oraz wokół elementów siłowni o łącznej

pow. 123 m2

g)      Ściółkowanie korą pod nasadzeniami o pow. 45 m2

h)      Ułożenie kamienia dekoracyjnego o frakcji 8-16 mm pod elementami siłowni zewnętrznej

o pow. 78 m2

i)       Wykonanie trawników dywanowych siewem do gruntu o pow. 620 m2

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Zakres zapytania obejmuje w punkcie od d) do i) jedynie prace ogrodnicze bez zakupu materiałów ogrodniczych (tj. sadzonek drzew, ekobordu, agrowłókniny, kory, nasion traw oraz kamienia dekoracyjnego), zapewnienie niezbędnego sprzętu ogrodniczego potrzebnego do wykonania powyższych prac należy do Wykonawcy.

Zadanie nr 2- Montaż chodnika z kostki betonowej wraz z pracami ogrodniczymi na działce nr 296 w Strzyżewie 

a)      usuniecie warstwy humusu grubości 15 cm pod chodnik z kostki brukowej o powierzchni  36 m2

b)      wykonanie chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem o szerokości 100 cm z obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm.

c)      Sadzenie Żywotnika zachodniego Smaragd Thuja w doły zaprawione torfem kwaśnym w ilości 36 sztuk

d)      Montaż ekobordów wokół nasadzeń o dł. 49 mb

e)      Ułożenie agrowłókniny pod nasadzeniami o pow. 20 m2

f)       Ściółkowanie korą pod nasadzeniami o pow. 20 m2

g)      Wykonanie trawników dywanowych siewem do gruntu o pow. 185 m2

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Zakres zapytania obejmuje w punkcie od c) do g) jedynie prace ogrodnicze bez zakupu materiałów ogrodniczych (tj. sadzonek drzew, ekobordu, agrowłókniny, kory oraz nasion traw), zapewnienie niezbędnego sprzętu ogrodniczego potrzebnego do wykonania powyższych prac należy do Wykonawcy.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

     Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 05.07.2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ WRAZ Z PRACAMI OGRODNICZYMI” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

a) na montaż chodnika z kostki betonowej: do 15.08.2018 r.

b) prace ogrodnicze:

- wycinka drzew i krzewów, karczowanie pni: do 01.08.2018 r.,

- pozostałe prace: do 05.10.2018 r.

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                      

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 1226 w miejscowości Dobrzyca
  3. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 296 w miejscowości Strzyżew

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 czerwca 2018 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 369
06 lipca 2018 14:14 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 12:39 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 czerwca 2018 12:39 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [klauzula_info_2_17.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany