Zapytania ofertowe

ZAKUP I DOSTAWA ECOBORDU w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

Dobrzyca, dnia 28.06.2018 r.

 

ZPI.271.2.18.2018 

                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą        o przestawienie oferty na usługę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

ZAKUP I DOSTAWA ECOBORDU

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

  1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ecobordu do miejscowości Dobrzyca               oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

 

Zadanie nr 1- Zakup i dostawa ecobordu na działkę nr 1226 w Dobrzycy w ilości 105 mb wraz z niezbędną ilością kotew mocujących

 

Zadanie nr 2- Zakup i dostawa ecobordu na działkę nr 296 w Strzyżewie  w ilości 49 mb wraz z niezbędną ilością kotew mocujących.

 

Dane techniczne  obrzeża dla obu zadań:

- wysokość 80- 100 mm,

- długość ok. 1000 mm,

- szerokość  ok. 80 mmm

- niezbędna ilość szpilek mocujących z tworzywa

Wszystkie elementy muszą spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne  certyfikaty.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony asortyment na okres  minimum 24 miesięcy od dnia odbioru.

 

Przekładowa wizualizacja:

 

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat lub w wersji elektronicznej  w formie skanu na adres inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 06.07.2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14,                                 63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „ZAKUP I DOSTAWA ECOBORDU”  w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA” lub wersja elektroniczna w formie skanu  na adres: inwestycje1@ugdobrzyca.pl

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do  01.10.2018 r.

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.06.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 czerwca 2018 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 358
10 lipca 2018 12:03 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_zpi2712182018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 12:07 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 czerwca 2018 12:07 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [klauzula_info_2_18.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany