Zapytania ofertowe

MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W DWÓCH LOKALIZACJACH w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018 pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

Dobrzyca, dnia 10.07.2018 r.

 

ZPI.271.2.20.2018 

 

                                                                           

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na postawie Zarządzenia Burmistrza Gminy Dobrzyca Nr SG.120.1.2017 z dnia 31.01.2017 roku § 8 ust. 3 Regulaminu dotyczącego udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Gmina Dobrzyca zwraca się z prośbą        o przestawienie oferty na usługę oraz roboty budowlane na zadanie pn:

 

MONTAŻ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ W DWÓCH LOKALIZACJACH

w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018

pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax 62/ 7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

 

  1. I.     PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montaż chodnika z kostki brukowej   w miejscowości Dobrzyca oraz Strzyżew znajdujących się na terenie Gminy Dobrzyca.

Szczegóły zamówienia - wykonanie prac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w dwóch lokalizacjach Dobrzyca oraz Strzyżew zakres których obejmuje:

Zadanie nr 1- Montaż chodnika z kostki betonowej na działce nr 1226 w Dobrzycy 

a)      usuniecie warstwy humusu grubości 15 cm pod chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 120 m2

b)      wykonanie chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem o szerokości 100 cm z obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm.

 

Zadanie nr 2- Montaż chodnika z kostki betonowej wraz z pracami ogrodniczymi na działce nr 296 w Strzyżewie 

a)      usuniecie warstwy humusu grubości 15 cm pod chodnik z kostki brukowej o powierzchni  36 m2

b)      wykonanie chodnika z szarej kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem o szerokości 100 cm z obrzeżem betonowym na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową o wymiarach 6x20 cm lub 8x30 cm.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

     Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca-sekretariat

 

III.TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia 18.07.2018 r. do godz. 15:00 decyduje data wpływu do siedziby Urzędu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

IV.FORMA I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Wymagana forma papierowa- osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (sekretariat) lub za pośrednictwem poczty na adres: Gmina Dobrzyca, ul. Rynek 14,                                  

 

 

63-330 Dobrzyca z dopiskiem: Oferta na przedsięwzięcie pn. „MONTAŻ CHODNIKA  Z KOSTKI BETONOWEJ W DWÓCH LOKALIZACJACH” w ramach realizacji inwestycji pn. „UATRAKCYJNIENIE WIELOPOKOLENIOWEGO MIEJSCA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRZYCA”

 

V.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 do 30.08.2018 r.

  VI.KRYTERIUM WYBORU OFERTY

 Cena- 100%

                                                     

VII.WARUNKI PŁATNOŚCI

 Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego poprawnie   

 wystawionej faktury na Gminę Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca,  NIP 608-00-43-350

 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 30 dni

 

   IX.DODATKOWE INFORMACJE:

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

       2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 1226 w miejscowości Dobrzyca
  3. Projekt zagospodarowania terenu działki nr 296 w miejscowości Strzyżew

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.07.2018
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2018 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 210
20 lipca 2018 08:08 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_zpi2712202018.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 12:00 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [wizualizacje_osa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2018 11:28 Hanna Bielarz - Dodanie załącznika [oswiadczenie_rodo.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany