Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca, dnia 15.12. 2010r GGiOŚ 7624-9/10 Z a w i a d o m i e n i e o wszczęciu postępowania Stosownie do art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000r.Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)...

Obwieszczenie

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKOPOLSKIE Dobrzyca,2010-12-06 GGiOŚ 7624-4/10 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 74 ust.3, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U....

Komunikat Głównego Inspektora Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do własciciel i i zarzadców obiektów budowlanych w zwiazku z potencjalnymi zagrożeniami wystepujacymi w okresie zimowym Przypominam, że w razie wystepowania niekorzystnych warunkówatmosferycznych, które moga spowodowac uszkodzenieobiektu budowlanego lubsprowadzic...

Ogłoszenie w/s pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DOBRZYCA z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych. W oparciu o art.38, art.40 ust.1 pkt.1, art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U.2010,Nr102,poz.651 roku - ze zmianami/,...

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY OSTRZEŻENIE meteorologiczne Zawieje/zamiecie śnieżne, Intensywne opady śniegu, Silny wiatr W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 87 wydanego przez Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 28.11.2010 r.: Ważność: od godz. 03:00 dnia 29.11.2010...

INFORMACJA WóJTA GMINY O ZAMIARZE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KARMINIE

Dobrzyca, dnia 26.11.2010r. INFORMACJA WÓJTA GMINY DOBRZYCA Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) informuję o zamiarze PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KARMIN (DZ. NR 17). W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie...

Zawiadomienie

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA WOJ.WIELKPOLSKIE Dobrzyca,2010-11-24 GGiOŚ 7624-6/10 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały...

Obwieszczenie - Kaliskie Elektronie Wiatrowe

WÓJT GMINY 63-330 DOBRZYCA Woj.wielkopolskie Dobrzyca,2010-11-18 GGiOŚ 7624-7/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Obwieszczenie w/s wydania postanowienia o odstąpieniu...

WÓJT GMINY 63-330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca,2010-11-04 GGiOŚ 7624-6/10 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego /jednolity tekst Dz.U.Nr 98,poz. 1071 z 2000r. ze zmianami/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...

Zatrzymaj banner przewijany