Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zgłaszaniu wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca

Ogłoszenie o zgłaszaniu wniosków w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że w terminie od 30 grudnia 2011 do 16 stycznia 2012 roku można składać wnioski w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca. Wniosek o zmianę miejscowego...

Zawiadomienie - Obwieszczenie

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca,2011-12-06 GGiOŚ.6220.3.2011 ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 38, art. 72 ust.6 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach...

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca,2011-11-23 GGiOŚ.6220.3.2011 ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE STRON POSTĘPOWANIA o ZEBRANYCH DOKUMENTACH I MATERIAŁACH PRZED WYDANIEM DECYZJI Stosownie do art. 10 § 1 kpa Wójt Gminy Dobrzyca zawiadamia strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania...

OGŁOSZENIE

WÓJT GMINY 63 – 330 DOBRZYCA woj. wielkopolskie Dobrzyca,2011-11-04 GGiOŚ.7150.4.2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Dobrzyca informuje, że odstępuje od przeznaczenia do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca tj. lokalu użytkowego nr 2...

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Wójt Gminy 63-330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca,2011-10-31 GGiOŚ.6220.3.2011 PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 16, art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dobrzyca z dnia 23 września 2011 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dobrzyca przeznaczonej do dzierżawy. Działając na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010 r. ze...

Informacja

I N F O R M A C J A Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania /w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku/ na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Dobrzyca...

Informacja

I N F O R M A C J A Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców /w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 roku/. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Dobrzyca w pok. Nr 1 do dnia 04 pazdziernika 2011 roku. ...

Zatrzymaj banner przewijany