Komunikaty (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzycaw miejscowościach:Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognoząoddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 4 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Izbiczno, Karminek, Karminiec, Koźminiec, Sośnica i Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania...

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyDobrzyca w miejscowościach Karminek, Karminiec i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrz Gminy Dobrzyca 63 – 330 Dobrzyca woj. wielkopolskie Dobrzyca, dnia 4 listopada 2014 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach Karminek, Karminiec i Koźminiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej. Na podstawie art. 12 §12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 ze zm.) podaje...

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 8 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści uchwały Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Dobrzyca w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy...

Informacja o o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych

BURMISTRZ GMINY DOBRZYCA 63–330 Dobrzyca woj. Wielkopolskie Dobrzyca, dnia 30.09.2014 roku. Burmistrz Gminy Dobrzyca na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr VI/29/11 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 28.03.2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji podmiotom wykonującym zadania z zakresu prawa wodnego, sposobu...

Nabór wniosków do konkursów „Vouchery dla przedsiębiorstw” i „Vouchery dla inicjatyw klastrowych” – zakończenie naboru 13.10.2014 r.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursów ogłoszonych przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a wspierających współpracę biznesu z nauką. W ramach konkursów można otrzymać refundację kosztów prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na opracowanie koncepcji...

Zatrzymaj banner przewijany