Przetargi

Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II

Dobrzyca, 27.07.2018 r.

ZPI.271.1.16.2018

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”

Zamawiający – Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-33, Dobrzyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy z o.o., ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej  nr 4173P. Etap II”.

         I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax   62/7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

Strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl

 

II.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P w Strzyżewie. Etap II.

Zakres inwestycji obejmuje:

- opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- roboty rozbiórkowe,

- roboty ziemne, 

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego oraz wjazdów,

- wykonanie poszerzenia jezdni - podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

- odwodnienie

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w przedmiarze robót,  warunki realizacji robót określa projekt budowlany.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Wszystkie nazwy ujęte w kosztorysie ofertowym z przedmiarem robót, projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej odnoszą się do zastosowania równoważnych lub zamiennych  klas, typów i firm.

Wymagany okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę musi wynosić minimum  36 miesięcy od odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.  Przez kluczowe elementy zamówienia rozumie się wykonanie przebudowy chodnika, tj. ułożenie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

III.    SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

273 428,88 zł netto, co stanowi kwotę 63 415,56 euro

 IV.    NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy spółka z o.o., ul. Jarocińska 20,  63-330 Dobrzyca

  V.    PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Tryb – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579  ze zm.

Uzasadnienie wyboru trybu:

Na mocy obowiązującego art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b)      ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c)      w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Jednocześnie w ust. 9 przywołanego powyżej przepisu ustawodawca wskazuje, że: W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”

W przedmiotowym postępowaniu ustawowe warunki zamówienia w trybie zamówienia  z wolnej ręki zostały spełnione w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit a i c, w odniesieniu do warunku określonego w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit b zastosowanie w przedmiotowej sprawie znajduje  w art. 67 ust. 9, gdyż Gminna Spółka Komunalna w Dobrzycy została zarejestrowana w dniu 06.10.2017 r.

Gmina Dobrzyca jest jednostką samorządu terytorialnego i jako jednostka sektora finansów publicznych działa w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Zaproszony do negocjacji Wykonawca jest osobą prawną – spółką kapitałową – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Zamawiający posiada wszystkie udziały. Potwierdza to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000697824. Wspomniana tu okoliczność przesądza zarazem o braku przesłanki negatywnej, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 12 lit. c) Pzp. Skoro kontrolowana osoba prawna – Wykonawca jest  spółką komunalną reprezentowaną przez jednoosobowy Zarząd  nie ma w niej bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Z uwagi na status własnościowy Zamawiającego wobec Wykonawcy, nie ulega wątpliwości, że Gmina Dobrzyca sprawuje kontrolę nad Gminną Spółką Komunalną w Dobrzycy odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, w tym przez dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej. Burmistrz Gminy Dobrzyca może samodzielnie podejmować wszystkie czynności przewidziane dla Zgromadzenia Wspólników, dysponując w tym zakresie wszystkimi głosami w szczególności ma prawną i faktyczną możliwość wywierania wpływu na określanie bieżących i długookresowych planów Wykonawcy. W ten sposób wyznacza mu odpowiedni margines autonomii.  

Ponadto w myśl art. 67 ust. 9 Pzp odwołując się do wiarygodnych prognoz finansowych Zamawiający informuje, iż deklaruje w przyszłości prowadzenie działalności w takim samym stopniu kontroli i prowadzeniu do wykonywania zadań powierzonych w ponad 90% na rzecz Zamawiającego tak więc deklarowany wymóg jest spełniony.   

W związku z powyższym zachodzą przesłanki do udzielenia Gminnej Spółce Komunalnej  w Dobrzycy spółka  z o.o., ul. Jarocińska 20, 63-330 Dobrzyca w trybie zamówienia z wolnej ręki  realizacji zadania pn. „Przebudowa istniejącego chodnika wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4173P. Etap II”.

VI.   PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY :

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2018

VII.   INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY,   O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP:

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 500177463-N-2018 i opublikowane w dniu 27.07.2018 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lipca 2018 08:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 1064
13 sierpnia 2018 14:19 (Agnieszka Balcer) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 08:34 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lipca 2018 08:32 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_zamiarze_zawarcia_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany