Przetargi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r

Dobrzyca, 27.11.2019 r.

ZPI.271.1.12.2019

 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych  z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.”

 

Zamawiający – Gmina Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, działając zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) informuje o zamiarze zawarcia umowy z Wykonawcą Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu do negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  pn. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych                                                    z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.”

         I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

GMINA DOBRZYCA

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca

Tel. 62/ 7413013

Fax   62/7413013

Poczta elektroniczna: gmina@ugdobrzyca.pl

Strona internetowa: www.dobrzyca.bipgmina.pl

 

      II.            OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz  odpadów selektywnie zbieranych z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r. w Instalacji  Komunalnej w Witaszyczkach 1A, 63-200  Jarocin.

  1. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się dostarczać Prowadzącemu Instalację Odpady oraz dokonywać zapłaty na rzecz Prowadzącego Instalację wynagrodzenia za zagospodarowanie Odpadów,  a Prowadzący Instalację zobowiązuje się do zagospodarowania przekazanych mu Odpadów. Dostarczanie Odpadów odbywać się będzie za pośrednictwem Przekazującego Odpady Komunalne.

2. Szacunkowa ilość odpadów komunalnych:

- zmieszane:                                      1150 Mg

- papier                                                10 Mg

- tworzywa                                           80 Mg

- szkło                                                130 Mg

- gabaryty:                                            60 Mg

- gruz                                                    90 Mg

- poremontowe:                                              165 Mg

- elektryczny i elektroniczny:                          15 Mg

- opony :                                                           30 Mg

- leki,                                                                0,5 Mg

- baterie i akumulatory                                       2 Mg

- zielone:                                                           40 Mg

-  bio kuchenne                                                 20 Mg

- popiół                                                            350 Mg

- odzież i tekstylia                                               2 Mg

- Strzykawki i inne                                               1 Mg

- niebezpieczne:          opakowania                   0,4 Mg

                                    Filtry                              0,4 Mg

                                    Świetlówki i rtęciowe   0,4 Mg

                                    Farby i tusze                  0,4 Mg                                

                                   Detergenty inne              0,4 Mg       

  1. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do dostarczania odpadów własnym transportem.
  2. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do sporządzania kart przekazania odpadów zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 roku  w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 roku, poz. 819).
  3. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do przestrzegania zasad organizacji ruchu, przepisów bhp i przeciwpożarowych, obowiązujących na terenie ZGO. Przekazujący Odpady ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie ZGO  przez pracowników i osoby za pomocą których będzie wykonywał niniejszą umowę, jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim.
  4. Zamawiający zobowiąże Przekazującego Odpady do doręczenia na adres poczty elektronicznej Prowadzącego Instalację wykazu obejmującego co najmniej imiona                        i nazwiska osób realizujących przedmiot umowy w jego imieniu (w szczególności kierowców pojazdów) oraz numerów rejestracyjnych pojazdów. Przekazujący Odpady zobowiązany jest zawiadomić Prowadzącego Instalację o każdej zmianie danych z wykazu w formie elektronicznej.
  5. ZGO przyjmuje odpady w Witaszyczkach w dniach od poniedziałku do piątku                            w godzinach od 6.00 do 21.00, w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00.
  6. Strony dopuszczają możliwość realizacji przedmiotu umowy w inne dni ustawowo wolne od pracy lub w innych godzinach, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu przez Strony.
  7. Zamawiający, oświadcza że Przekazujący Odpady spełniać będzie następujące obowiązki:

-        zakaz mieszania odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

-        zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów zebranych selektywnie ze zmieszanymi odpadami komunalnymi,

-        zakaz łączenia w jednym transporcie odpadów wytworzonych na terenie różnych gmin,

-        zakaz deklarowania miejsca pochodzenia odpadów niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy.

   III.            SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA:

730 170,00 zł, co stanowi 169 346,20 euro

   IV.            NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych   i niezamieszkałych  z terenu Gminy Dobrzyca w 2020 r.

      V.            PODSTAWA PRAWNA I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI:

Tryb – zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.

Gmina    Dobrzyca    jest    jednym   ze wspólników   Zakładu   Gospodarki  Odpadami  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie. Wszystkie udziały w spółce należą do jednostek samorządu terytorialnego. Każda z jednostek ma swego przedstawiciela w zgromadzeniu wspólników. Przedmiotem działalności spółki jest realizowanie zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami.  Gmina Dobrzyca zamierza udzielić Spółce zamówienia publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Stan prawny: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zmianami) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a)      zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,

– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,

– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Wnioski

Stwierdzić należy, że w omawianej sytuacji zachodzą przesłanki do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Gmina Dobrzyca wraz z innymi gminami posiada wszystkie udziały w spółce. Spółka została utworzona w celu wykonywania zadania publicznego w zakresie gospodarki odpadami.

   VI.            PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY :

Termin realizacji zamówienia – od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 VII.            INFORMACJA O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2 USTAWY PZP:

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 550257524-N-2019 i opublikowane w dniu 27.11.2020 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2019 r.
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Bielarz,. Hanna Grad-Banaszyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2019 14:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 395
31 grudnia 2019 11:06 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 15:27 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzielenmiu_zamowieniazagospodarowanie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2019 15:27 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [informacja_o_zawarciu_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany