Ogłoszenia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 30 stycznia 2018 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca                                               

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w planu miejscowego

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r4., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca Nr XXXVIII/333/2018 z dnia
22 stycznia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zagospodarowania odwiertu Koźminiec - 1 wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, gmina Dobrzyca.

 

Ww. plan miejscowy obejmuje tereny przedstawione w załączniku graficznym
do uchwały stanowiącym jej integralną część.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dotyczącej w/w planu miejscowego. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (ul. Rynek 14,  63-330 Dobrzyca - pokój nr 4).

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Wnioski do planu miejscowego należy składać w trybie art. 17 pkt 1 cytowanej ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - na piśmie do Burmistrza Gminy Dobrzyca (ul. Rynek 14,  63-330 Dobrzyca).

Wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym prognozy oddziaływania na środowisko, należy składać w trybie art. 40 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca (ul. Rynek 14,  63-330 Dobrzyca), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: gmina@ugdobrzyca.pl.

 

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Dobrzyca. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wniosek powinien być opatrzony tytułem, ze wskazaniem czy dotyczy planu miejscowego czy strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

                                                                                                                            Burmistrz Gminy Dobrzyca

                                                                                                                              /-/  Jarosław Pietrzak

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 stycznia 2018 07:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 138
30 stycznia 2018 07:11 Paulina Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2018 07:11 Paulina Włodarczyk - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2018 07:10 Paulina Włodarczyk - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany