Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie przeznaczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzyca do dzierżawy


Dobrzyca,2018-02-06

GGiOŚ.6845.2.2018

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz  Gminy  Dobrzyca  informuje,
że  w  siedzibie  Urzędu Miejskiego  Gminy  w  Dobrzycy  ul.  Rynek  14  na  tablicy  ogłoszeń  na  okres  21  dni  wywieszony  został  wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj. położonych w miejscowości Dobrzyca – działka nr 911 o pow. 20 m2  oraz w miejscowości Lutynia – działka nr 214/2 o pow. 60 m2, stanowiących własność Gminy Dobrzyca.
Szczegółowych  informacji  udziela  Urząd  Miejski Gminy Dobrzyca  (pokój  nr 4).
Tel. /062/  741 30 13  wew.  43.
Ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak


OGŁOSZENIE
Burmistrza  Gminy  Dobrzyca
z  dnia  06  lutego  2018  roku w  sprawie  sporządzenia  wykazu  nieruchomości    przeznaczonej  do dzierżawy stanowiącej  własność  Gminy  Dobrzyca.
Działając  na  podstawie  art.35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku  o  gospodarce  nieruchomościami  /jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz.2147/ Burmistrz Gminy  Dobrzyca  ogłasza,  co  następuje:
z  gminnego  zasobu  nieruchomości  przeznaczone  zostały  do  dzierżawy  n/w  nieruchomości,  stanowiące  własność  Gminy  Dobrzyca:
DOBRZYCA
- część  działki  nr  911  (am4) o pow. 20 m², zapisana w  KW  KZ1P/00025366/0,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie
-działka przeznaczona pod usługi komercyjne
-termin zagospodarowania nieruchomości: marzec  2018r.
-czynsz dzierżawny obliczany wg  stawek  określonych  w  obowiązującej  uchwale Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca  z  dnia 12 listopada 2015 roku w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  oznaczony dłuższy  niż  3  lata lub na czas nieoznaczony  tj.  4,00  zł/m² miesięcznie (netto),  płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzyca, przy stałej zmianie czynszu obliczanego na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS
-okres wydzierżawienia na okres 5 lat licząc od dnia podpisania umowy
-w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o wydzierżawienie w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony przetarg
-oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów tj. : podatek od nieruchomości
-nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

-wnioski o wydzierżawienie należy składać w terminie do dnia  26.02.2018r.
 
LUTYNIA
-  część działki nr 214/2  (am1) o pow. 60 m², zapisana w  KW  KZ1P/00022725/1,  prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych w Pleszewie
-działka przeznaczona pod usługi komercyjne
-termin zagospodarowania nieruchomości: kwiecień  2018r.
-czynsz dzierżawny obliczany wg  stawek  określonych  w  obowiązującej  uchwale Nr XII/94/2015  Rady  Miejskiej Gminy  Dobrzyca  z  dnia 12 listopada 2015 roku w  sprawie zasad nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości,  wydzierżawiania  lub wynajmowania na okres  oznaczony dłuższy niż  3  lata lub na czas nieoznaczony  tj.  4,00  zł/m² miesięcznie (netto),  płatny w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Miejskiego Gminy w Dobrzyca, przy stałej zmianie czynszu obliczanego na podstawie wskaźnika inflacji za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS
-okres wydzierżawienia na okres 5 lat licząc od dnia podpisania umowy
-w przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku o wydzierżawienie w/w nieruchomości zostanie przeprowadzony przetarg
-oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów tj. : podatek od nieruchomości
-nieruchomość nie jest obciążona hipoteką ani innymi ciężarami i ograniczeniami.
-wnioski o wydzierżawienie należy składać w terminie do dnia  26.02.2018r.
W  przypadku  konieczności  przeprowadzenia  przetargu,  jego  termin  i  miejsce  zostanie  podany  w  odrębnym  ogłoszeniu.
BURMISTRZ
mgr JAROSŁAW PIETRZAK

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.02.2018r.
Dokument wytworzony przez: stanowisko d.s. gospodarki gruntami i ochrony środowiska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Matiasik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2018 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jolanta Matiasik
Ilość wyświetleń: 161
07 lutego 2018 08:35 Jolanta Matiasik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2018 07:37 Jolanta Matiasik - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2018 14:15 Jolanta Matiasik - Opublikowanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany