Ogłoszenia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2018 r.

Burmistrz Gminy Dobrzyca
63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie

 

 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Dobrzyca

 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 maja 2018 r. do 24 maja 2018 r w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca w godz. od 7:30 do 15:00

Wyłożony projekt zmiany studium dotyczy terenów: w mieście Dobrzyca w rejonie ulic Krotoszyńskiej, Różanej, miejscowości Galew działki nr ew. 314, miejscowości Karmin działki nr ew. 3/1 i 4, miejscowości Trzebowa działki nr ew. 134/7, 134/5, 134/8.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
22 maja 2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Dobrzyca,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r.

 

Jednocześnie na podstawie 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami) informuję o:

 

przeprowadzaniu  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

 

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca. 

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@ugdobrzyca.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2018 r.

W temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium – Dobrzyca”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyca.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

 

 

 

           Burmistrz Gminy Dobrzyca

  /-/ mgr  Jarosław Pietrzak

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 07:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 234
02 maja 2018 07:35 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [zalacznik4.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 07:34 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [zalacznik3.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2018 07:34 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [zalacznik2.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany