Ogłoszenia

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

Burmistrz Gminy Dobrzyca                                                                                          Dobrzyca, dnia 23 kwietnia 2018 r.

63 – 330 Dobrzyca

woj. wielkopolskie 

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE/BIP

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Dobrzyca zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzyca w miejscowościach: Czarnuszka, Dobrzyca, Fabianów, Izbiczno, Karminek, Koźminiec i Trzebowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 maja 2018 r. do dnia 30 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 4, w godzinach 7:30-15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie w/w planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu
24 maja 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko  mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Burmistrza Gminy Dobrzyca na adres ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: gmina@ugdobrzyca.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2018 r.

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Burmistrza Gminy Dobrzyca.

 Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

           Burmistrz Gminy Dobrzyca

                                                                                                                                               /-/ mgr  Jarosław Pietrzak

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: stanowisko do spraw rolnictwa leśnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Włodarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 kwietnia 2018 07:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Włodarczyk
Ilość wyświetleń: 361
09 maja 2018 12:07 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [2018_05_09_prognoza_diva_ponowen_wylozenie_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 12:07 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [d_iva_zal_nr_11__2018_03_26_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 12:07 Paulina Włodarczyk - Dodanie załącznika [d_iva_zal_nr_10__2018_03_26_wylozenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany