Przetargi

Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020

Ogłoszenie nr 577202-N-2019 z dnia 2019-07-25 r. 

Gmina DobrzycaZakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobrzyca, krajowy numer identyfikacyjny 53861000000000, ul. Rynek  14 , 63-330  Dobrzyca, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 413 013, e-mail zpubliczne@ugdobrzyca.pl, faks 627 413 013
Adres strony internetowej (URL): www.dobrzyca.bipgmina.pl 
Adres profilu nabywcy: - 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne -
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak 
www.dobrzyca.bipgmina.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie 
-

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
w formie papierowej 
Adres: 
Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca (pok. nr 14 - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
-
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020 
Numer referencyjny: ZPI.271.1.3.2019 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
nie dotyczy 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
3 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Dobrzyca na rok szkolny 2019/2020 (Opis dowozu do szkół i przedszkoli na terenie gminy Dobrzyca) stanowiącego ZAŁĄCZNIK nr 1 SIWZ. Przewóz uczniów dotyczy roku szkolnego 2019/2020 i odbywał się będzie w dni nauki szkolnej. Ilość dni nauki w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 188 dni (2019 – 78 dni, 2020 – 110 dni) 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup biletów dla dzieci dowożonych do następujących szkół na terenie Gminy Dobrzyca: Zespół Szkół Publicznych w Dobrzycy Zespół Szkół Publicznych w Karminie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lutyni 3.Zamówienie obejmuje następujące części: Zadanie nr I: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy Zadanie nr II: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Publicznych w Karminie Zadanie nr III: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni 4.Ogółem liczba dowożonych uczniów wynosi 221 osób – na podstawie informacji otrzymanych od dyrektorów szkół. 5. Rzeczywista liczba biletów miesięcznych zakupionych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikała z potrzeb zamawiającego, przy czym zakłada się, że liczba uczniów objętych przewozem może ulec zmianie. 6. Jeżeli zmianie ulegnie liczba przewożonych uczniów Wykonawca zobligowany jest do stosować liczbę i rodzaj autobusów tak aby zagwarantować przewóz wszystkich objętych przewozem uczniów. 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nieodpłatny przejazd na danej trasie wyznaczonym przez Zamawiającego opiekunom dla uczniów objętych przewozem. 8. Zamawiający zastrzega sobie dopuszczalność zmiany listy miejscowości na terenie Gminy Dobrzyca, z których odwożone będą lub do których dowożone będą dzieci dla których zakupione będą bilety. 9. Wykonawca zobligowany jest zapewnić możliwość przejazdu wszystkim uczniom, dla których bilety miesięczne zostały zakupione w ramach zawartej umowy. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w ilości niezbędnej do wykonania zadania w pełni sprawnych technicznie środków przewozowych o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej liczbie uczniów wskazanych w ZAŁĄCZNIKU nr 1 do SIWZ. Stan techniczny pojazdów, którymi świadczona będzie usługa musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. 11. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zapewni transport zastępczy spełniający wymagania określone w SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego /ponad limit miejsc siedzących/ zwiększenia liczby przewożonych dzieci oraz powiadomi o fakcie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. 12. Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące oraz możliwość przewiezienia bagażu – plecaka szkolnego. 13. Wykonawca zobowiązany jest zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 14. W ofercie należy podać cenę netto za jeden bilet miesięczny w ramach danego zadania (w formularzu cenowym stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ) 15. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach przedmiotowego zamówienia. 16. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU n 1 do SIWZ – Opis dowozu do szkół i przedszkoli na terenie gminy Dobrzyca. 17. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 18. Umowa zawarta z Wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania ulega rozwiązaniu jeżeli Wykonawca utraci prawo do refundacji ulgi ustawowej na bilety miesięczne dla uczniów, w szczególności w wyniku zmian w przepisach prawa. 19. Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem zamówienia. Dla udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi na każde wezwanie przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np. kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS. Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły realizować umowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający skontroluje sposób zatrudnienia tych osób i okaże się, że osoby wskazane przez Wykonawcę do realizacji czynności bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia nie są zatrudnione na umowę o pracę na Wykonawcę nałożona zostanie kara umowna w wysokości 1000,00 zł za każdy taki przypadek. 

II.5) Główny kod CPV: 60100000-9 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga udowodnienia, aby wykonawca posiadał licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) 
Informacje dodatkowe - 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej związanego z przedmiotem zamówienia. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) W zakresie ZADANIE NR 1 – udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali lub wykonują w sposób należyty co najmniej 1 zadanie polegające na dowozie dzieci do szkół, którego wartość dla danej trasy jest nie mniejsza niż 40 000,00 zł 2) W zakresie ZADANIE NR 2 - udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali lub wykonują w sposób należyty co najmniej 1 zadanie polegające na dowozie dzieci do szkół, którego wartość dla danej trasy jest nie mniejsza niż 10 000,00 zł 3) W zakresie ZADANIE NR 3 – udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) wykonali lub wykonują w sposób należyty co najmniej 1 zadanie polegające na dowozie dzieci do szkół, którego wartość dla danej trasy jest nie mniejsza niż 30 000,00 zł W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej dwóch zadań polegających na transporcie dzieci do szkół za kwotę nie mniejszą niż 30 000,00 zł. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 







III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
5. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz. U. z 2016 poz. 1126, zwanego dalej „Rozporządzeniem MR”) żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w zaświadczenie musi dotyczyć każdego z Wykonawców i winno być złożone przez każdego z nich odrębnie. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w odpis winien być złożony przez każdego z nich odrębnie. 4) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące wykazania braku podstaw wykluczenia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedmiotowy dokument należy złożyć w odniesieniu do tych podmiotów.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Oświadczenia lub dokumenty, składane przez wykonawcę na WEZWANIE zamawiającego, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca składa aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, potwierdzającego warunek udziału w postępowaniu określony w pkt. V.D.1 SIWZ. .2.w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykaz zrealizowanych zadań potwierdzających doświadczenie w dowozie dzieci do szkół w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ) wraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Oświadczenie - zobowiązanie do uzyskania lub zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na trasach, na których przewiduje zatrzymanie się autobusów na przystankach podanych przez Zamawiającego przed początkiem roku szkolnego 2019/2020, tj. przed 02.09.2019 r. - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z pozostałym uczestnikiem postępowania, a) wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie 
Informacja na temat wadium 
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
-

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
-

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 
- 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
- 
Informacje dodatkowe: 
- 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
- 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: - 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: - 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: - 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): - 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: - 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: - 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
-

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Ubezpieczenie NNW 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
nie dotyczy 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
- 
Informacje dodatkowe 
- 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
- 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
- 
Wstępny harmonogram postępowania: 
- 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
- 

Informacje dodatkowe: 
- 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
- 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 
- 
IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
-
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
-
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
-
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
-
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
-

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Informacje dodatkowe: 
-
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej: 1) wyznaczenie innych osób do kontaktu w sprawach realizacji umowy niż wskazane w umowie. 2) utrata mocy lub zmiany aktów prawnych przywołanych w umowie. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmiany umowy: 1) w zakresie sposobu Wykonania przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 2) w związku z wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców. 3) zmiany wynagrodzenia w związku z koniecznością zwiększenia liczby zakupionych biletów, w związku ze wzrostem liczby uczniów, którym należy zakupić bilety. 4) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT - stosownie do zmiany tej stawki. 5) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 6) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiany wskazane w pkt 4), 5) i 6) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 4. Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 145a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Ustawy Pzp. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Ustawy Pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
- 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2019-08-02, godzina: 09:00
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
-
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr I: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zakup biletów w ramach dowozu dzieci do Zespołu Szkół Publicznych w Dobrzycy na trasie: 1. Sośnica -Dobrzyca: przystanki - Sośnica, Karminiec, Gustawów, Karminek, Karmin, Sośnicaka, Izbiczno, Dobrzyca (Nowy Świat), Dobrzyca (hala sportowa) - 95 dzieci 2. Polskie Olędry - Dobrzyca (hala sportowa): Przystanki Polskie Olędry, Dobrzyca (Nowy Świat) wysiadają przedszkolaki - 46 dzieci 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ubezpieczenie NNW 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr II: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkół Publicznych w Karminie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zakup biletów dla uczniów dojeżdżajacych do Zespołu Szkół Publicznych w Karminie na trasie: 1. Karminiec - Karmin: przystanki: Karminiec, Gustawów, Karminek, Karmin - 12 dzieci 2. Czarnuszka- Koźminiec: przystanki: Czaruszka-Trzebowa - 7 dzieci
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ubezpieczenie NNW 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr III: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie obejmuje zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lutyni na trasie Czarnuszka-Lutynia: przystanki - Czarnuszka, Sośnica, Fabianów, Lutynia - 61 dzieci
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert: 
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Ubezpieczenie NNW 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:-

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2019
Dokument wytworzony przez: stanowiska do spraw zamówień publicznych i inwestycji gminnych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Hanna Bielarz, Mariola Fabisz-Wilczyńska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2019 11:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Bielarz
Ilość wyświetleń: 616
14 sierpnia 2019 14:51 (Hanna Bielarz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 sierpnia 2019 13:41 (Monika Cholewa) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2019 14:46 (Monika Cholewa) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany